Limburg

Tracé fietssnelweg Hasselt-Alken-Sint-Truiden wordt in 2024 aangelegd

Het volledige tracé van de fietssnelweg F74 tussen Hamont-Achel en Sint-Truiden ligt definitief vast. De provincie Limburg en de Vlaamse overheid hebben de haalbaarheids- en tracéstudie afgerond. De werken aan de drie gekozen tracés starten medio 2024.

Die studie bevat ook een actieplan dat de verdere stappen voor de realisatie op korte en (middel)lange termijn vastlegt. De Vlaamse overheid en de provincie Limburg werken daarbij nauw samen met elkaar met één doel: het Limburgse fietssnelwegennetwerk fors uitbreiden. “Alleen op die manier kunnen we een fietsreflex creëren bij elke Vlaming zodat die bij elke verplaatsing spontaan aan de fiets denkt”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

456 inspraakreacties

De opmaak van deze haalbaarheids- en tracéstudie was een intensief proces. De Vlaamse overheid en de provincie Limburg hebben daarvoor nauw samengewerkt met tal van partners. “Door dat participatief traject, intensief overleg met alle betrokken stakeholders en duidelijke, vooraf bepaalde doelstellingen zijn we tot het best mogelijke tracé kunnen komen”, zegt Sofie Van Campenhout, beleidsmedewerker van vervoerregio Limburg. “We hebben de adviezen van de drie betrokken lokale besturen en partners zoals het Agentschap voor Natuur en Bos, het Departement Landbouw en Visserij en Infrabel verzameld. Daarnaast hebben we ook de 456 inspraakreacties van de online burgerparticipatie zo veel mogelijk verwerkt. De deeltracés die werden voorgelegd via de online bevraging – langs het spoor, langs de grote ring of langs N80 – hebben we bijgeschaafd op basis van de ontvangen reacties.”

Trechteren om tot de beste keuze te komen

Gedeputeerde voor Mobiliteit Bert Lambrechts (N-VA) is tevreden met de gekozen tracés: “De mogelijke tracévarianten varieerden in barrières, hellingen, de aanwezigheid van hoogspanningslijnen of bebouwing. Het doorsnijden van beschermde natuur werd vermeden. De aspecten verkeersveiligheid en de technische haalbaarheid wogen door in de keuze van het voorkeurstracé.”

Het gekozen fietssnelwegtracé

In Alken valt het voorkeurstracé samen met het tracé dat de meeste stemmen kreeg van de burgers in de online burgerbevraging: de directe route langs het spoor met passage aan het station in het kader van combimobiliteit. Het bedrijventerrein ligt vlakbij en toch worden enkele knelpunten en menging van fietsers met zwaar verkeer vermeden.

Ook in Hasselt scoorde het Spoortracé het hoogst in de burgerbevraging. In het uiteindelijke voorkeurstracé voor Hasselt werden de tracés ‘Hasselt West’ en ‘Spoor’ gebundeld om optimaal tegemoet te komen aan de set van doelstellingen. Dit doorgaand tracé ten westen van de Grote Ring wordt ontvlochten van de meer lokale fietsstromen en het autoparkeren op de ventwegen langs de ring en in het centrum. De bovenlokale fietsroute richting Stevoort takt vlot en veilig aan en de fietssnelweg ontsluit de Ikea-site.

In Sint-Truiden waren de meningen van de burgers meer verdeeld over de drie voorgestelde tracés en werd zorgvuldig afgewogen welk tracé het meest veilige was en de beste aansluitmogelijkheden op andere functionele fietsroutes bood.  “Het tracé ten oosten van het industrieterrein bleek als beste uit de bus te komen. Niet alleen worden op deze manier de vele kruisingen langs N80 vermeden. Ook het industrieterrein en de oostelijke deelkernen krijgen zo een vlottere aansluiting op de fietssnelweg”, zegt Bert Lambrechts.

Werken starten ten vroegste in 2024

De fietssnelweg F74 wordt 4 meter breed. De boogstralen en hellingen worden ontworpen volgens een ontwerpsnelheid van 45 km/u. Er komen ook rustpunten. De eerste deelprojecten kunnen over een aantal jaren al worden gerealiseerd. Die werken starten ten vroegste in 2024. Het merendeel van de werken is gepland op middellange (4-8 jaar) of lange (8-15 jaar) termijn. Vooraleer de werken gefaseerd kunnen starten moet immers een aantal procedures doorlopen worden.

Bruggen en tunnels

Er zullen op het tracé 14 ongelijkvloerse kruisingen van bruggen en tunnels zijn, waarvan er 9 nieuw worden aangelegd. De bouw van een brug of tunnel vraagt doorgaans tussen de 4 en 15 jaar.

De nieuw aan te leggen bruggen en tunnels liggen op volgende locaties:

  • Hasselt: N2 Kuringersteenweg, aanpassingen aan viaduct R71, onderdoorgang E313, Brigandstraat, Paenhuisstraat.
  • Alken: Meerdegatstraat, Stationsstraat, Lokerstraat.
  • Sint-Truiden: Kluisstraat/N80, N718.

Het provinciebestuur zal de uiteindelijke uitvoering begeleiden. Alle kosten worden verdeeld tussen de Vlaamse Overheid  en de provincie Limburg.