Alken

Alkens gemeentebestuur: “Hallo Provincie, waar zijn de bossen gebleven?!”

Het Alkense bestuur geeft voorlopig een ongunstig advies over het Beleidsplan Ruimte van de Provincie Limburg. Naast de vaagheden en onduidelijkheden toont het schepencollege zich vooral verbaasd over het gebrek aan ambitie om meer bos te realiseren. “Klimaatdoelstellingen halen zonder extra bosaanplantingen; dat krijg ik niet uitgelegd”, poneert schepen Vroonen.

Het Alkense schepencollege loopt niet warm voor het voorlopige Beleidsplan van de Provincie. “Heel wat zaken zijn gewoon niet duidelijk”, legt schepen voor Ruimtelijke Ordening Frank Vroonen (Groen) uit. “Maar wat ons echt zorgen baart is dat het plan niets vermeldt over de realisatie van bossen. Met het zogenaamde burgemeestersconvenant streven we naar 40 procent minder CO2-uitstoot. Dat vergt meer ruimte voor bebossing, maar in het Beleidsplan Ruimte Limburg is hiervoor helemaal geen aandacht.’ De vraag naar geschikte plaatsen en mogelijkheden wordt volgens de schepen zelfs niet gesteld.

Meer ruimte voor de fietser     

Vroonen snijdt nog een ander pijnpunt aan. “We vrezen dat met dit plan er geen ontwikkelingskansen meer zijn voor een uitbreiding van de fietsnetwerken. We dringen erop aan dat die mogelijkheden tot uitbreiding alsnog in het definitieve plan worden opgenomen.” Het bestuur kan zich dan weer wel vinden in het concept van de regionale woningmarkt, waarbij Alken tot Midden-Limburg behoort, met als hoofdkern Alken-Centrum en als woonkernen St-Joris en Terkoest. “De afbakening van die kernen is niet duidelijk maar voor ons heel belangrijk”, aldus schepen Vroonen. “Zo is de sociale woonwijk Aardbruggenstraat-Langveld niet in deze afbakening opgenomen werd, terwijl we hier willen blijven inzetten op sociaal wonen en verdichting, het aantrekkelijk maken van de woonbuurt, zeg maar. Als dit plan erdoor komt, wat gaan we daar dan nog mogen doen om het openbaar domein mooi en aangenaam te maken?”

Ontsluiting brouwerij

Burgemeester Marc Penxten (N-VA) vult aan met een bezorgdheid op economisch vlak. “In het plan is er een voorstel tot het schrappen van 6 hectare waterziek gebied, ten nadele van de uitbreidingsmogelijkheden van de Brouwerij Alken-Maes. De overstromingen van de afgelopen jaren tonen inderdaad aan dat er in een gedeelte van het gebied niet ontwikkeld kan worden. Het is echter niet duidelijk tot waar het industriegebied dan geschrapt zal worden en wat de mogelijkheden nog zijn inzake de ontsluiting van dit gebied voor de brouwerij. We dringen aan op een verder onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de percelen gelegen binnen het Provinciaal RUP”, aldus de burgemeester.

Oeps…vallei Simsebeek vergeten

Binnen de gemeente Alken is natuurlijk de ligging van de Herk, de Kleine Herk en de Mombeek een belangrijk gegeven. Opnieuw schepen Vroonen: “Voor het valleigebied Kozenbeek-Kelsbeek is het niet duidelijk waar zich dat nu situeert voor de gemeente Alken. En de vallei van de Simsebeek ontbreekt. Die dient zeker mee opgenomen te worden in dit beleidsplan.” Algemene conclusie van het schepencollege: “Dit is een belangrijk plan voor de toekomst. Maar we dringen aan op meer duidelijkheid voor het ganse plan en op meer ambitie inzake aangenaam wonen, klimaat en economie.”