Alken

Protest tegen komst voetbalvelden: “Niet bij ons!”

Er heerst grote ongerustheid bij de inwoners rondom de site van de nieuw ingeplande voetbalvelden te Broosveld. Met een petitie van ruim 110 handtekeningen en met bezwaarschriften roepen ze het gemeentebestuur op om de sport- en recreatievelden alsnog niet aan de Stationsstraat/Broosveldstraat te realiseren. Wij legden ons oor te luister bij alle betrokkenen.

Tegenstanders: “Wij zijn voor het voetbal, maar in een niet-waterziek gebied en in een voldoende verkeersveilige omgeving”, aldus het actiecomité.

Voorstanders: “Met zowel waterbuffering als een verkeersveilige herinrichting van de Stationsstraat houden we wel degelijk rekening met de bezwaarschriften”, reageert schepen Frank Vroonen.

In Alken is er beroering ontstaan over de nieuwe sport- en recreatievelden. De bewoners van de Stationsstraat, Broosveldstraat en Lokerstraat zijn misnoegd over de plannen van de gemeente om op 8 hectare landbouwgebied vier voetbalvelden en infrastructuur neer te poten. De kwestie ligt gevoelig in het dorp omdat heel wat gezinnen een kind hebben bij KFC Alken, en tegelijkertijd kennissen of vrienden hebben in de buurt van de Stationsstraat. Niemand wil met zijn naam in de krant. “We willen met niemand ruzie, en wij zijn zelf ook pro sport”, verduidelijkt een buurtbewoner. “Maar wie wil er een voetbalterrein letterlijk in zijn tuin krijgen. Neen, dit is geen cadeau voor de voetbalclub KFC en al zeker niet voor de omwonende Alkenaren.”

Actiecomité

Ook het opgerichte actiecomité spreekt liever anoniem. Zij leggen met een petitie en bezwaarschriften de pijnpunten bloot. “Het gemeentebestuur kiest voor een landbouwsite van 8 hectare ingesloten door de Stationsstraat, de Broosveldstraat en de Lokerstraat. Het betrokken landbouwgebied Broosveld is al decennia gekend als zijnde zeer watergevoelig. Meerdere keren per jaar hebben de aanpalende bewoners te kampen met wateroverlast. Reeds jaren geleden toonden grondig bestudeerde rapporten aan dat het gebied enkel voor landbouw geschikt is. Met de recente overstromingen in juli stonden hier meerdere huizen onder water in de Stationsstraat, de Lokerstraat, de Aardbruggenstraat. Ook het aanpalend tuincentrum Philippaerts en het bouwbedrijf Dethier ontsnapten maar net aan een ramp. Het gaat hier om 8 hectare landbouwgebied dat vanwege zijn bodemstructuur zeer weinig buffercapaciteit heeft en bij de minste stortbui steeds deels onder water loopt.” 

Daarnaast tonen de omwonenden zich erg bezorgd om de verkeersveiligheid. “De Stationsstraat in verbinding met de Broosveldstraat is momenteel reeds een zeer drukke en onveilige straat. Deze verkeersdrukte neemt al geruime tijd toe vanwege de forse uitbreiding van het station, het toenemend zware verkeer ten gevolge van het groeiende industrieterrein en de brouwerij Alken. Het is een te gevaarlijke straat voor kinderen, fietsers en voetgangers die naar het voetbalplein zullen gaan. Zeer recent zijn er hier twee ernstige ongevallen met fietsers gebeurd.” De buurtbewoners vrezen ook geluidsoverlast en lichtpollutie voor de mensen wiens tuin grenst aan de nieuwe site. De verplichte onteigeningen zit hen dwars.Tenslotte vinden ze dat ze nauwelijks en niet correct geïnformeerd werden.

“Het mag snel gaan”

Bij KFC Alken is te horen dat er garanties zijn. Voor de bruisende voetbalclub met zo’n 350 leden mag het nu best vooruit gaan. “Ons aanbod voor kinderen, dames en heren, senioren en G-voetbal maakt dat we uit de voegen barsten”, legt KFC-voorzitter Danny Jeuris uit. “In overleg met de gemeente hebben we gekozen voor één locatie. Nu spelen we verspreid op twee locaties. Bovendien hebben onze velden op Terkoest hun beste tijd gehad en is er veel te weinig ruimte.” Over de actie van de buurtbewoners reageert Jeuris voorzichtig: “Het ligt natuurlijk gevoelig en ik begrijp de mensen daar ook. Anderzijds hou ik de vinger aan de pols door met de burgemeester dit dossier van nabij op te volgen. Ik weet dat verkeersonveiligheid en wateroverlast zullen aangepakt worden.”

Gemeenteraad beslist

Het adviesorgaan Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, nvdr.) heeft de bezwaren behandeld. Op dit moment wachten de gemeenteraadsleden het verslag af.  Het is vervolgens aan de gemeenteraad om bij de definitieve vaststelling de adviezen te volgen of te weerleggen.

De Alkense oppositiepartijen Open VLD en CD&V tonen zich ongerust over de nieuwe locatie voor de fusieclub. “Bij de minste stortbui staat het daar onder water”, weet Paul Dirickx (CD&V). “Wij pleiten ervoor om de op stapel staande regelgeving van minister Demir af te wachten. Die gaat rekening houden met de nieuwe klimaatomstandigheden.” Zijn collega André Vanhex (Open VLD) ergert zich aan de totale afwezigheid van een degelijk participatietraject voor de burgers. Hij noteerde 130 opmerkingen van burgers en Gecoro, waarvan meer dan 60 over de locatie. Vanhex wijst de meerderheid fijntjes op een ongunstig advies. “Ook het Agentschap Wegen & Verkeer en het Agentschap Omgeving geven een ongunstig advies over de ontsluiting van de nieuwe voetbalterreinen en wijzen op een mogelijke vernietiging van de vergunning door de Raad van Vergunningsbetwisting, indien de gemeente met de adviezen geen rekening zou houden.”

N-VA en Groen zijn vóór

Die opmerkingen laat schepen voor Burgerparticipatie en Ruimtelijke Ordening, Frank Vroonen (Groen), niet over zijn kant gaan. “Er kwamen 10 bezwaarschriften binnen voor de site Broosveld, waarvan één ondertekent door 6 personen met een andere adressen. Mijnheer Vanhex probeert twijfel te zaaien bij de leden van de adviesraad op basis van de uitspraak ‘dat de advocaten al klaar staan’. Nochtans zijn de argumenten over verkeersveiligheid en waterhuishouding aan bod gekomen tijdens het debat bij de voorlopige vaststelling, waarna de volledige oppositie – blijkbaar tóch overtuigd – zijn goedkeuring gaf. Ze zijn dus de facto akkoord gegaan met de inplanting op deze locatie. Ik kan enkel vaststellen dat mijnheer Vanhex  de ene keer voetbalminnend Alken en de andere keer de buurtbewoners naar de mond praat.” Schepen Vroonen verdedigt zijn participatietraject. “Na iedere adviesronde wordt het dossier aangepast en verbeterd. De publieke raadplegingen werden op exact dezelfde manier georganiseerd dan de andere twee RUP’s die in het voorjaar werden goedgekeurd. Ik ben overigens heel blij met de informatie die we toen ontvangen hebben. Het heeft ons geholpen om een definitieve locatie te bepalen, maar ook om bijkomende aanpassingen te doen om de leefbaarheid van de buurt te verbeteren. De parking verhuist naar de Stationsstraat. Die wordt wél door het AWV heringericht en er werd extra aandacht gegeven aan de buffering van hemelwater. Het tweede openbaar onderzoek is in de maanden mei en juni 2021 georganiseerd. De aankondiging verscheen paginagroot in het gemeentelijk magazine en we zorgden voor een youtube-opname waarbij de powerpoint toegelicht werd door het studiebureau.”

Zelfs als de gemeenteraad het RUP definitief goedkeurt, kan het nog lang duren voor de voetbalinfrastructuur daadwerkelijk wordt opgezet. Oorspronkelijk dacht men aan een realisatie binnen deze legislatuur, maar dat wordt zeer onwaarschijnlijk.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.