Sint-Truiden

Bart Somers schorst Veerle Heeren 6 maanden – Kempeneers mogelijks de opvolger

Sint-Truiden, 30/12/2021

Veerle Heeren wordt 6 maanden geschorst als burgemeester van Sint-Truiden. Dat heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers beslist op basis van een hoorzitting, het tuchtverslag van de gouverneur en de verklaringen van Heeren zelf. “Ze heeft als burgemeester een bewezen tuchtfeit gepleegd door zichzelf en enkele mensen uit haar omgeving vervroegd te laten vaccineren. Een burgemeester heeft een voorbeeldfunctie”, aldus de minister. De schorsing vat aan op 1 februari 2022. Ingrid Kempeneers zal mogelijks zes maanden de plaats innemen van Veerle Heeren.

Op 27 mei 2021 vroeg bevoegd minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers aan Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters om een tuchtonderzoek in het kader van de vervroegde vaccinatie van Veerle Heeren en enkele personen uit haar directe omgeving op te starten.

De gouverneur bezorgde op 1 oktober 2021 zijn tuchtverslag en het tuchtdossier. Op 27 oktober 2021 vond de hoorzitting plaats waarbij mevrouw Heeren werd gehoord door het Agentschap Binnenlands Bestuur. Veerle Heeren vroeg om de werkdocumenten van Audit Vlaanderen te bezorgen, maar dit verzoek werd door Audit Vlaanderen afgewezen. Veerle Heeren diende een beroep in bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur tegen deze weigeringsbeslissing, maar op 24 november besliste de beroepsinstantie van Audit Vlaanderen om het beroep ongegrond te verklaren.

Grove nalatigheid

Op basis van het verhoor, het tuchtverslag van de gouverneur en de eigen verklaringen van Veerle Heeren tijdens de gemeenteraadszitting van 10 mei 2021 meent de minister dat de ten laste gelegde feiten bewezen zijn en getuigen van de vereiste ernst om als een “grove” nalatigheid te worden beschouwd. De materialiteit van de feiten wordt niet betwist door Veerle Heeren.

Vlaams minister Bart Somers beslist nu om een tuchtsanctie op te leggen waarbij Veerle Heeren uit het ambt van burgemeester wordt geschorst gedurende een periode van zes maanden, ingaande op 1 februari 2022.

Ook de provinciegouverneur had in zijn tuchtverslag het niet bindende voorstel van 6 maanden schorsing als tuchtstraf geformuleerd. Bij het formuleren van dit voorstel werd rekening gehouden met zowel verzachtende omstandigheden als verzwarende omstandigheden. Zo staat het initieel ontbreken van de functie van programmamanager in het vaccinatiecentrum te Sint-Truiden omschreven als een verzachtende omstandigheid. Dat had namelijk een grote impact op de werking van het vaccinatiecentrum en bracht beperkingen met zich mee in de mogelijkheden om de vaccinatiestrategie te handhaven.

Voorbeeldfunctie

Dat een burgemeester van een stad een voorbeeldfunctie heeft, wordt als verzwarende omstandigheid beschouwt. Vlaams minister Bart Somers: “De feiten voltrokken zich op een moment dat onze maatschappij zich in volle crisissituatie bevond en op een moment dat het vertrouwen van de burger in de overheid maximaal moest worden gewaarborgd. Een burgemeester kan haar functie niet misbruiken om zichzelf en mensen uit haar omgeving vervroegd te laten vaccineren. De schorsing voor de duur van zes maanden is volgens mij een evenredige en gepaste tuchtstraf. Als de gemeenteraadsleden van Sint-Truiden oordelen dat mevrouw Heeren ook nadien geen burgemeester kan zijn, dan kunnen ze een constructieve motie van wantrouwen indienen. Over dat laatste doe ik als minister geen uitspraken.”

Kempeneers ad interim?

Veerle Heeren wordt dus geschorst als burgemeester, en wel vanaf 1 februari, voor een periode van 6 maanden. Wie haar gaat vervangen is nog niet duidelijk. Omdat CD&V de grootste partij is, en enkel schepen Vanoirbeek voor die partij in het college zit, zal de opvolger van Heeren ongetwijfeld een CD&V’er worden. De partij zal immers niet toelaten dat de twee coalitiepartners boven hun gewicht blijven boksen. In de coulissen valt de naam van (ex-)schepen Ingrid Kempeneers. Haar mandaat als schepen loopt overmorgen immers af. Kempeneers heeft een quasi onberispelijk parcours gereden. Naar onze redactie gaf ze in augustus al toe dat ze klaar staat voor haar partij. Wellicht wordt zij dus de interim-burgemeester vanaf 1 februari.