Wellen

Vondsten van 12e eeuw in Wellen

Onlangs werd er een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd ter hoogte van de Kleinaartstraat in Wellen. Een sociale bouwmaatschappij wil er appartementen neerpoten. Om de vergunningaanvraag tot verkaveling te bekomen moest er een proefsleuvenonderzoek gebeuren. En dat toonde de aanwezigheid aan van een archeologische site aan uit de 12e tot 14e eeuw.

“Wanneer voor een bouwproject of andere werken een omgevingsvergunning nodig is, dan ben je in je in bepaalde gevallen verplicht om een archeologienota toe te voegen aan je vergunningsaanvraag. Die archeologienota is het resultaat van een archeologisch vooronderzoek, waarvoor je een erkende archeoloog moet aanstellen”, vertelt Valérie Evers, communicatieverantwoordelijke van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Erf

Het proefsleuvenonderzoek bracht heel wat aan het licht. Vast staat dat het gaat om de aanwezigheid van een erf uit de 12e tot 14e eeuw. Er werden verschillende sporen, vondsten van aardewerk en fragmenten van verbrand leem aangetroffen. Dit heeft tot gevolg dat er verder archeologisch onderzoek onder de vorm van een opgraving gaat gebeuren, en dit onder leiding van onroerend erfgoed.

Verder onderzoek

De kostprijs van het verdere onderzoek wordt geraamd op 70.000€ en het graaf- en veldwerk zal ongeveer 30 werkdagen met 4 voltijdse personen in beslag nemen. Hiervoor moeten uiteraard nog de nodige procedures en aanbestedingen in overleg met onroerend erfgoed gevoerd worden. Het werd alvast goedgekeurd door de raad van bestuur van de Kleine Landeigendommen. Die gaat, na afronding van het archeologisch gedeelte, appartementen bouwen.